Bộ Giáo dục coi cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá

Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, trong đó xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính. Trong đó, về nhiệm vụ hiện đại hóa hành chính, Bộ tập trung nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của ngành thông qua đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức; triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ “Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”.

Bộ Giáo dục tiết kiệm 26 tỷ đồng nhờ cải cách thủ tục hành chính
Bộ Giáo dục tiết kiệm 26 tỷ đồng nhờ cải cách thủ tục hành chính

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của ngành để bảo đảm tính đồng bộ, khả thi; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Riêng về cải cách tài chính công, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đổi mới công tác dự toán, phân bổ ngân sách nhà nước theo hướng gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra, mức học thu phí phải tương xứng với chất lượng giáo dục đào tạo theo kết quả kiểm định, khuyến khích các trường tích cực huy động nguồn lực ngoài ngân sách.

Ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ chi thường xuyên sau khi cân đối với nguồn thu ngoài ngân sách, quản lý chi tiêu nguồn ngân sách nhà nước, tăng cường trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc và trực thuộc bộ, nâng cao hiệu quả, thực hiện tiết kiệm và phòng chống lãng phí.

Thùy Linh

Nguồn https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/bo-giao-duc-coi-cai-cach-hanh-chinh-la-nhiem-vu-trong-tam-la-khau-dot-pha-post214972.gd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *